Όροι προβολής επιχείρησης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντικείμενο Συνεργασίας
Η παροχή εκπτώσεων και ειδικών τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτει η εκάστοτε επιχείρηση προς τους κατόχους της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή. Οι ειδικές τιμές και εκπτώσεις θα εκτελούνται κατόπιν επιδείξεως της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή. Όλες οι ειδικές τιμές και εκπτώσεις θα αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.frontidakatanaloti.gr καθώς και σε ειδικό έντυπο που θα λαμβάνει το κάτοχος της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή.

Διάρκεια
Η διάρκεια της συμφωνίας είναι για ένα έτος με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής από την επιχείρηση. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα ακόμη και πριν τη συμβατική της λήξη και μάλιστα αζημίως, εφόσον κρίνουν, κατά τη δίκαιη κρίση τους, ότι η περαιτέρω συνέχιση της συμβάσεως δεν κρίνεται επωφελής για τα ίδια. Η καταγγελία θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην ετέρα των συμβαλλομένων με προηγούμενη νόμιμη ειδοποίηση δύο μηνών τα αποτελέσματα της οποίας άρχονται από το πέρας του ανωτέρω διαστήματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρήσει τις παρακάτω εκπτωτικές παροχές προς τα μέλη της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως άμεσα χωρίς να ισχύει το παραπάνω διάστημα των δυο μηνών.

Κόστος ετήσιας εγγραφής επιχείρησης
Το κόστος της ετήσιας εγγραφής μιας επιχείρησης ορίζεται στα 50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η εταιρεία υποχρεούται σε 48 ώρες μετά την πληρωμή της επιχείρησης για την εγγραφή της στην ιστοσελίδα www.frontidakatanaloti.gr να έχει ενεργοποιήσει την καταχώρηση της, η οποία θα είναι πλέον εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από τα μέλη και τους επισκέπτες. Η καταχώρηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του μέλους όπως : επωνυμία, διακριτικός τίτλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, fax, e-mail, internet address, δραστηριότητα, φωτογραφία ή το λογότυπο της επιχείρησης. Εκτός των προαναφερθέντων στοιχείων η προβολή της κάθε επιχείρησης περιλαμβάνει ειδικό χώρο που προβάλλονται φωτογραφικό υλικό της επιχείρησης, χάρτης, ενημερωτικά κείμενα που αφορούν την επιχείρηση καθώς και ένα video της επιχείρησης μεγέθους μικρότερο των 10MB εκτός αν κάνει ειδικό αίτημα στην εταιρεία και του δοθεί η ανάλογη έγγραφη έγκριση. Επίσης δίνει την δυνατότητα δωρεάν καταχώρησης αγγελιών και δωρεάν δημιουργία εκπτωτικών παροχών και δυνατότητα καταχώρησης λέξεων - κλειδιά, περιγραφικές και χαρακτηριστικές για την επιχείρηση, για την καλύτερη προβολή της μέσω μηχανών αναζήτησης στο Ιντερνέτ. Το περιεχόμενο της καταχώρησης δημιουργείται, ανανεώνεται ή αλλάζει από το ίδιο το μέλος, εύκολα και γρήγορα και για αυτόν τον λόγο η ιστοσελίδα www.frontidakatanaloti.gr είναι μια δυναμική ιστοσελίδα.

Δεσμεύσεις κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή
Η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή δεσμεύεται ότι θα κοινοποιήσει στους κατόχους των καρτών τις εκπτώσεις της επιχείρησης, τις βασικές παροχές και υπηρεσίες που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία μέσω επιστολών, παρουσιάσεων, εγκυκλίων, αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ή σε όποια ιστοσελίδα δημιουργηθεί και θα αφορά την παρούσα συμφωνία, κλπ, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή χρήση των υπηρεσιών από την συνεργασία αυτή. Τέλος, στο ίδιο ως άνω πλαίσιο των προρρηθέντων αρχών, η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή διαβεβαιώνει την επιχείρηση ότι οι εν λόγω κάρτες θα αφορούν μόνο τις διενεργούμενες από την παρούσα συμβαλλόμενη επιχείρηση εκπτώσεις και υπό τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος.

Δεσμεύσεις Επιχείρησης
Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα προσφέρει στα μέλη της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή τις ειδικές τιμές και εκπτώσεις όπως αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής της επιχείρησης ή όπως αναφέρονται σε έγγραφο που έχει αποστείλει η επιχείρηση στην εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή μέσω e-mail, fax ή επιστολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης της προσφοράς αυτής προς τα μέλη της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την εταιρεία με fax ή e-mail. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάποια εκπτωτική προσφορά σε συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες μεγαλύτερη από τις παραπάνω εκπτώσεις τότε θα πρέπει να δοθεί στον κάτοχο της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή η τιμή της προσφοράς που έχει η επιχείρηση. Επίσης σε περίπτωση που η προσφορά που θα δώσει η επιχείρηση δεν θα ισχύει για κάποιες συγκεκριμένες ημέρες θα πρέπει να δηλωθεί ξεκάθαρα στο μπροστινό μέρος του παρόντος εντύπου.

Προσωπικά Δεδομένα
H εταιρεία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρεία από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε κανένα τρίτο φορέα. H εταιρεία δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με την εταιρεία υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.

Κωδικοί Πρόσβασης
Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr. ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, θα ζητηθούν από την εταιρεία τα στοιχεία των μελών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την εταιρεία σε τρίτους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια του Δικτύου
Η εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr. Τα μέλη και οι επισκέπτες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.frontidakatanaloti.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. - Αν και η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε μέλος και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του www.frontidakatanaloti.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

Cookies
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε μέλους, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.frontidakatanaloti.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Το μέλος μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Αθηνών.


Σύνδεση μελών

Καταχωρείστε τον αριθμό της κάρτας σας για να δείτε τις παροχές των συνεργαζομένων επιχειρήσεων
© 2015 Φροντίδα Καταναλωτή. All Rights Reserved