Όροι χρήσης της κάρτας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η απόκτηση και η χρήση της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή καθώς και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.frontidakatanaloti.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις, με σκοπό την παροχή εκπτωτικών υπηρεσιών στα μέλη της και εφόσον γίνει επίδειξη της κάρτας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

Μέσω της ιστοσελίδας www.frontidakatanaloti.gr όλα μας τα μέλη θα μπορούν να βλέπουν τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αναλυτική παρουσίαση καθώς και τα εκπτωτικά πακέτα που θα παρέχουν προς τα μέλη μας. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές θα ισχύουν για το μέλος εφόσον δεν έχει λήξει η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή που έχει στην κατοχή του.

Η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή έχει ετήσια συνδρομή 25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων καρτών για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας με ετήσια συνδρομή 10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε επιπλέον μέλος. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης ορίζονται από την ημερομηνία συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και πληρωμής της αξίας της κάρτας.

Όλες οι εκπτωτικές παροχές των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς έγγραφη προειδοποίηση των κατόχων των εκπτωτικών καρτών Φροντίδα Καταναλωτή.

Η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει την κατάσταση με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση να ενημερώνει την ιστοσελίδα της. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εξυπηρετούν τους κατόχους της κάρτας μέχρι και την ημερομηνία λήξης της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή.

Στην επιφάνεια της εκπτωτικής κάρτας Φροντίδα Καταναλωτή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους όπως έχει δηλωθεί στην αίτηση, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο μοναδικός αριθμός της κάρτας, ο οποίος χρησιμεύει για να αναγνωρίζεται ο κάτοχος της κάρτας στις συναλλαγές του με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αλλά και με την εταιρεία.

Η κάθε εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή είναι ονομαστική και δεν μεταβιβάζεται. Επίσης :
• συνοδεύεται με ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (διευθύνσεις, τηλέφωνα, παροχές), ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης της κάρτας αλλά και τους παρόντες όρους.
• μπορεί να ακυρωθεί εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της και δεν έχει γίνει χρήση της σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
• πρέπει να επιδεικνύεται κατά την χρήση της σε οποιοδήποτε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Καταναλωτή δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών της όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνα, κτλ., τα οποία κοινοποιούνται από τα ίδια τα μέλη. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών, υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στα μέλη της έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ. Η εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις μόνο τον κωδικό της κάρτας του μέλους, το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.

Οι παρόντες όροι καθώς επίσης και κάθε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και των μελών, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και όλοι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.
Σύνδεση μελών

Καταχωρείστε τον αριθμό της κάρτας σας για να δείτε τις παροχές των συνεργαζομένων επιχειρήσεων
© 2015 Φροντίδα Καταναλωτή. All Rights Reserved